Legal terms and conditions

ข้อมูลลิขสิทธิ์บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดเป็นผู้ดำเนินการ https://www.brandzale.com (เว็บไซต์" ของเรา) ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ เราเรียกบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่สามารถกระทำการค้า และโฆษณา ได้ภายในประเทศไทย ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร กราฟิก โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ราคาสินค้า และการบริการ(รวมถึงเนื้อหา) เป็นเจ้าของหรือจดทะเบียนโดยบริษัท ห้ามมิให้ใครทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหา หรือเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือตามที่กฏหมายอนุญาตสงวนลิขสิทธิ์เฉพาะบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดเป็นเจ้าของและได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและข้อมูลทางการค้าที่ไม่เปิดเผยทั้งหมด) ครอบคลุมไปจนถึงในทุกเวอร์ชันของเว็บไซต์และบริการของเรา ซอฟต์แวร์ที่เราใช้เพื่อดำเนินการบนเว็บไซต์และบริการและอื่นๆ ข้อมูล (รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจาก "ผู้ใช้บริการเว็บไซต์" ("ผู้ใช้งาน") ในที่นี้หมายถึงผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ได้ทำการลงทะเบียน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

เว็บไซตบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้บริการ "ผู้ใช้บริการเว็บไซต์" ("ผู้ใช้งาน") ได้อ่าน และยอมรับว่าผู้ใช้งานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้งานจะต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะกระทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ หากท่านทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว  ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกและผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งจะจำกัดเฉพาะการเข้าดูเว็บไซต์ การให้ข้อมูล การดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของคุณและการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด อาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อกำหนดการโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อกำหนด  หรือเงื่อนไขอื่นๆ ได้ที่หน้านี้ นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับบางส่วนของเว็บไซต์ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดอาจยุติข้อกำหนดการใช้งานและปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ตลอดเวลา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด แต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงว่าไม่มีความสัมพันธ์แบบกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดกับคุณอันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณไม่มีใบอนุญาตเว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะตีความว่าเป็นการหารือโดยปริยาย  หรือใบอนุญาตหรือสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดการใช้ข้อมูลหมายเหตุ: ส่วนนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ โปรดดูคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของหากคุณตอบกลับบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดด้วยข้อมูลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำติชม ข้อมูล คำถาม ข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือสิ่งที่คล้ายกัน ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ การส่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด และการส่งข้อมูลของคุณจะถือเป็นการมอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อมูลดังกล่าวให้กับ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดจะไม่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และจะมีอิสระในการทำซ้ำ ใช้ เปิดเผย และแจกจ่ายข้อมูลให้กับผู้อื่นโดยไม่จำกัด บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดสามารถที่จะใช้แนวคิด  ความรู้ความชำนาญหรือเทคนิคใดๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ที่รวมหรือพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคา

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอที่มีผลผูกพันในการขายผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้หลังจากได้รับคำสั่งซื้อของคุณในการยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อนั้นตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าหลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อหรือหลังจากบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บเงินแล้วก็ตาม สินค้าที่แสดงอาจหมดสต็อกหรือหยุดผลิต และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่กล่าวมา ราคาที่แสดงเป็นสกุลเงินบาทและมีผลกับการซื้อในประเทศไทยเท่านั้น แม้ว่าบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดจะแสดงผลิตภัณฑ์และสีของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่สีที่แสดงของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับจอภาพของผู้ใช้ และบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอภาพของผู้ใช้จะแสดงสีจริงของ สินค้า. การซื้อต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้อต้องชำระ และไม่รวมค่าขนส่งและการจัดการ

การจัดส่งสินค้าบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศไทยภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับคำสั่งซื้อของคุณ หากไม่สามารถทำได้ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความล่าช้าและระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณ การจัดส่งทั้งหมดจะส่งถึงคุณตามที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในคำสั่งซื้อ ต้องรับทราบการส่งมอบทั้งหมด และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อสินค้าทันทีที่มีการส่งมอบและพบว่าเป็นไปตามสัญญา สินค้าจะถูกส่งถืงลูกค้าต่อเมื่อชำระเงินเต็มจำนวน หากเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้คุณตามที่อยู่ที่คุณระบุไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (นอกเหนือจากที่เราเป็นฝ่ายผิด) เราจะแจ้งให้คุณทราบและจัดเก็บสินค้าตามความเหมาะสม หากคุณต้องการให้เราจัดส่งสินค้าให้คุณอีกครั้ง คุณอาจถูกขอให้อนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณสำหรับการจัดส่งใหม่ดังกล่าว หากเราไม่ได้รับการติดต่อจากคุณภายใน 30 วัน เราจะยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนเงินที่ชำระให้กับคุณโดยหักค่าบริการจัดส่งตามสมควรที่เกิดขึ้นการชำระเงินสำหรับการจัดส่งสินค้าแบบมาตรฐาน บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด จะเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณสำหรับการชำระเงิน ณ เวลาที่มีการจัดส่งคำสั่งซื้อเพื่อจัดส่งถึงคุณ เราใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อและธุรกรรมที่ตามมาของคุณจะดำเนินการผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย เนื่องจากเราไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของลิงก์ที่ปลอดภัย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจประสบหากบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ผ่านลิงก์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต หากสินค้าไม่มีจำหน่ายด้วยเหตุผลใดก็ตาม หลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบ เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และจะคืนเงินจำนวนใดๆ ที่ชำระไปแล้ว (ถ้ามี) ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร (หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เป็นไปได้) หรือโดยการเพิ่มเครดิตร้านค้าในบัญชีของคุณการปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดชอบในขณะที่บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงที อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงโดยไม่ได้ตั้งใจและข้อผิดพลาดในการพิมพ์ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดไม่ได้อ้างว่าข้อมูลบนเว็บไซต์เหมาะสมกับเขตอำนาจศาลของคุณ หรือผลิตภัณฑ์ที่อธิบายบนเว็บไซต์จะพร้อมจำหน่ายในทุกเขตอำนาจศาลคุณรับผิดชอบและรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ภายใต้สิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใด ๆ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายไทย บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดไม่รวมข้อกำหนดและการรับประกันโดยนัยทั้งหมดไม่ว่าจะโดยกฎหมายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือสาระสำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้ ของการใช้งาน บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์  หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในเนื้อหาจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดจะถูกตรวจพบหรือแก้ไข บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือประโยชน์ของข้อมูลที่เปิดเผยหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตเว็บไซต์หรือแก้ไขเนื้อหาหรือรหัส และบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการอัปเดตข้อมูลดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ก่อนที่จะใช้ข้อมูลนั้นบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ซึ่งคุณอาจถูกนำไปหรือเชื่อมโยงหลายมิติจากเว็บไซต์ การเชื่อมโยงหลายมิติมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความพร้อมใช้งาน ความเหมาะสม หรือความปลอดภัยของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขสิทธิผู้บริโภคของคุณที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนด ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดของ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ที่มีต่อคุณซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้นั้นจำกัดอยู่ในตัวเลือกของ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ดังต่อไปนี้:จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับคุณหรือจัดหาสินค้าที่เทียบเท่าการซ่อมแซมสินค้าการจ่ายเงินเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการหรือซ่อมแซมสินค้าภายใต้สิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใด ๆ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมายไทย ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือเนื้อหาหรือ ผู้ให้บริการต้องรับผิดสำหรับความเสียหายโดยทางตรง  ทางอ้อม และบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายที่เป็นข้อยกเว้นหรือเชิงลงโทษ การสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดของสิ่งที่เป็นผลจากสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียกำไร การสูญเสียของข้อมูลหรือความเสียหายประเภทอื่น ๆ ที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำภายใต้ทฤษฎีสัญญา การละเมิดหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือประสิทธิภาพของข้อมูลหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบัตรของขวัญบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะส่งหรือส่งต่อบัตรของขวัญ รวมถึงบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ที่มีภาษาหยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ดูหมิ่นหรือไม่เหมาะสมข้อจำกัดความรับผิดชอบเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม หรือผลที่ตามมา หรือความเสียหายอื่นใดของสิ่งใดก็ตามที่เป็นผลมาจากสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตต่อบุคคลที่เกิดขึ้น หรือในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือประสิทธิภาพของข้อมูลบนหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์การชดใช้ค่าเสียหายคุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้องบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ทนายความ พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และซัพพลายเออร์จากและต่อความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าขึ้นศาล ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณทำให้เว็บไซต์หยุดชะงักทางเทคนิคหรือระบบที่ส่งเว็บไซต์ถึงคุณหรือผู้อื่น คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าศาลตามสมควรที่เกิดขึ้นหรือ อันเป็นผลจากความขัดข้องนั้น. บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดสงวนสิทธิ์โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในการแก้ต่างและควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องใด ๆ ที่อาจอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ และในกรณีเช่นนี้ คุณตกลงที่จะร่วมมือกับบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดในการป้องกันเรื่องดังกล่าว

ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่าที่กำหนด

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์มีเป้าหมายที่บุคคลสามารถสร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีในการเข้าถึงเว็บไซต์ควรได้รับอนุญาตและความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากคุณอนุญาตให้ผู้เยาว์หรือเด็กที่คุณเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย ("ผู้เยาว์") เข้าถึงเว็บไซต์ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ พฤติกรรมออนไลน์ของผู้เยาว์ ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์โดยผู้เยาว์ และผลที่ตามมาของการใช้เว็บไซต์โดยผู้เยาว์ หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย คุณต้องหยุดใช้ การเข้าถึงเว็บไซต์และบริการ

โปรโมชั่น

บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด อาจจัดเตรียมข้อเสนอและส่วนลดให้กับคุณเป็นครั้งคราวในรูปแบบของรหัสส่งเสริมการขายหรือราคาพิเศษ โปรโมชั่นดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเสนอโปรโมชั่น

การแยกส่วน

หากข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงอยู่

กฎหมายที่ใช้บังคับการใช้งานเว็บไซต์

นี้ของคุณอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ศาลของประเทศไทยมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ คุณยอมรับว่าศาลของประเทศไทยเป็นศาลที่เหมาะสมในการระงับข้อพิพาท และคุณตกลงที่จะไม่โต้แย้งใดๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลท้องถิ่นข้อตกลงทั้งหมดและการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายหรือกฎการปฏิบัติงานใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว และแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ข้อกำหนดการใช้งานฉบับพิมพ์จะได้รับการยอมรับในกระบวนการพิจารณาคดีหรือการบริหารจัดการตามหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ในขอบเขตเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้างและเก็บรักษาในรูปแบบสิ่งพิมพ์

ความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม ("เว็บไซต์ของเรา") ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  (รวมเรียกว่า "บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด")นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด รวมถึงทางเลือกที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ถูกรวบรวมในร้านค้าของเรา บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรา และผ่านเว็บไซต์ ตลอดจนลักษณะที่บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดจะใช้ข้อมูลของคุณการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และทำลายข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายนี้ ในนโยบายนี้เราเรียกบริษัทในบริษัทของเราว่า "บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด" "เรา" หรือ "พวกเรา" เราให้ความสำคัญกับลูกค้า และพนักงานทุกคน และต้องการให้คุณไว้วางใจแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจและความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของนโยบายนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณ

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ รวมถึงชื่อ ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนไทย หรือข้อมูลหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล การเรียกเก็บเงินและ ข้อมูลบัญชี ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าหรือบริการเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณก็ต่อเมื่อคุณให้ข้อมูลนี้แก่เราโดยสมัครใจเท่านั้น ตัวอย่างบางส่วนของลักษณะที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่ เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราหรือในร้านค้าของเรา ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณหลังการซื้อ ลงทะเบียนบัญชีออนไลน์บนเว็บไซต์ ตั้งค่ารายการสินค้าที่ต้องการ การแจ้งเตือนของขวัญ หรือ รายการในสมุดที่อยู่ เข้าร่วมกิจกรรม ทำแบบสำรวจ ติดต่อเราพร้อมแสดงความคิดเห็นหรือคำถาม ขอแคตตาล็อก ลงทะเบียนทางออนไลน์หรือในร้านค้าเพื่อรับอีเมลหรือการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การขอรับการแจ้งเตือนจากผู้ลงทุน หรือสมัครงานกับบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด วิธีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

1. การลงทะเบียนเว็บไซต์

ในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา คุณต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการได้รับจากเรา หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียน คุณจะถูกถามให้เลือกรหัสผ่าน คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ และจะอธิบายวิธีการดำเนินการนี้เพิ่มเติมเมื่อคุณเข้าถึงบัญชีของคุณแล้ว

2. การซื้อสินค้ากับบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด

หากคุณทำการซื้อจาก บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ สามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และลักษณะการซื้อของคุณ แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงข้อมูลการเรียกเก็บเงิน การจัดส่ง และการชำระเงินของคุณ นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณแล้ว เรายังเก็บข้อมูลการสั่งซื้อไว้เพื่อให้บริการคุณในการซื้อในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น หากคุณเลือกที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ อีกครั้ง คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารทางการตลาดได้ตลอดเวลา หากคุณได้รับการติดต่อทางการตลาดทางอีเมล สามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลได้

3. การสื่อสารการตลาด

ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะลงทะเบียนเพื่อรับการสื่อสารทางอีเมลขณะเรียกดูเว็บไซต์หรือระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน หมายรวมถึงชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้เพื่อสื่อสารการตลาด และเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถให้การดูแลลูกค้าที่เหมาะสมแก่คุณและตอบคำถามของคุณ

4. การสำรวจ

ขณะเยี่ยมชมบางส่วนของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานอาจได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Brandzale ต่างๆ หรือคุณอาจได้รับโอกาสในการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ Brandzale ตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Brandzale ในการเข้าร่วมในส่วนนี้ของเว็บไซต์อย่างเต็มที่ ผู้ใช้งานจะถูกขอให้ระบุชื่อและที่อยู่อีเมล รวมถึงชื่อผู้ใช้ออนไลน์ที่สร้างขึ้นซึ่งจะเชื่อมโยงกับการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ คำถาม คำตอบ และความคิดเห็นอื่น ๆ ของผู้ใช้งานแบบสาธารณะ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมนี้ หากมีให้ และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยให้เราเข้าใจและตอบสนองต่อข้อเสนอแนะโดยรวมที่เราได้รับได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราอาจเชิญผู้ใช้งานเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็น เช่น การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา คำตอบของผู้ใช้งานจะไม่เปิดเผยตัวตน เว้นแต่ผู้ใช้งานจะเลือกให้ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้รวบรวม บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดจะกลายเป็นเจ้าของข้อมูลของข้อมูลนั้น

5. คุกกี้และติดตามเว็บไซต์ใช้ "คุกกี้" บนเว็บไซต์

ของเราเพื่อช่วยเราวิเคราะห์การเข้าชมเว็บและประเมินและปรับปรุงเนื้อหาหรือฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งโดยเว็บไซต์ เว็บเบราว์เซอร์จะยอมรับ จากนั้นจึงวางลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่รวบรวมจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าผู้ใช้งานเคยเยี่ยมชมไซต์ของเรา และช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำในการเข้าชมแต่ละครั้งเพื่อใช้ฟังก์ชันออนไลน์บางอย่างของเรา คุกกี้ยังช่วยให้เราวิเคราะห์การใช้งานของเรา และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมการยอมรับคุกกี้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าบางส่วนของเว็บไซต์จะทำงานไม่ถูกต้องหรืออาจทำงานช้าลงหากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ โดยการใช้เว็บไซต์ของเราและไม่ปิดการใช้งานคุกกี้ ผู้ใช้งานยินยอมให้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงของคุณ เช่น ระบบปฏิบัติการและประเภทของเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน เราอาจใช้ข้อมูลและการเข้าถึงพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาเพื่อให้บริการเนื้อหาส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเราอาจใช้บริษัทโฆษณาของผู้ร่วมธุรกิจเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ใช้งานอาจเข้าเยี่ยมชม เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์เป้าหมายนี้ บริษัทเหล่านี้อาจมีการนำคุกกี้ที่ไม่ระบุชื่อเพื่อดำเนินการทางการตลาด  เพื่อวัดประสิทธิภาพการโฆษณาและทำความเข้าใจการเข้าชมเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ ของผู้ใช้งาน บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเหล่านี้อาจจะส่งข้อมูลนี้แก่เรา ซึ่งเราจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่อไป

6. รูปแบบการนำเสนอนทางโซเชียลมีเดีย

เมื่อผู้ใช้งานเยี่ยมชมเพจอื่นๆของ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด บนแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Pinterest, YouTube หรือ Twitter ผู้ใช้งานอาจพบการเชื่องโยงโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook “Like”, Tweets, Pinterest ปุ่ม “Pin” เป็นต้น เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มและปลั๊กอินเครือข่ายเหล่านี้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณสำหรับการบริการและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเกี่ยวกับผู้ใช้งานาหรือที่รวบรวมจในบริการเหล่านี้อาจมีการแบ่งปันข้อมูลให้กับเราเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมและปลั๊กอิน แสดงว่าผู้ใช้งานแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการของแพลตฟอร์มเหล่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานที่ใช้บังคับกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
  • เพื่อปรับปรุงเนื้อหา รูปลักษณ์ และเว็บไซต์หรือร้านค้าของเรา
  • เพื่อให้ตรงความต้องการและความชอบของคุณเกี่ยวกับแบรนด์บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด
  • เพื่อพัฒนาทำการตลาด ขายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
  • เพื่อทำการสำรวจ วิจัย และประเมินผลเพื่อจัดการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานของเรา จัดการบัญชี รวบรวมและประมวลผลการชำระเงิน
  • เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยจากความประมาทเลินเล่อ การฉ้อฉล การโจรกรรม และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆฃ
  • ตามที่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามข้อกำหนด กระบวนการ หรือบทบัญญัติทางกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆเราอาจรวมข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้กับเราจากหลายแหล่งและข้อมูลจากบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลประชากรหรือข้อมูลสาธารณะการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบริษัทสาขาหรือ รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบุคคลที่สามที่เลือกให้บริการแก่เรา รวมถึงเพื่อดำเนินการชำระเงิน ให้ข้อมูลนักลงทุนออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกิจกรรมบนเว็บไซต์ ให้บริการเนื้อหาเว็บไซต์ ช่วยรักษาข้อมูลลูกค้าของเราจัดการอีเมล แบบสำรวจ หรือการแข่งขัน และจัดการและดูแลข้อมูลการสมัครงาน บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเข้าถึง จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อให้บริการในนามของเรา ซึ่งอาจเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศนอกประเทศไทย ผู้ให้บริการของเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเพื่อให้บริการที่บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด นอกจากนี้ เรายังต้องสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายรวมถึงคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และในกรณีที่จำเป็นเพื่อปกป้องความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ทางกฎหมายของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดหรือหรือบุคคลที่สาม .ในบางครั้ง เราอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้น เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่นำเสนอโดยมีอยู่บนเว็บไซต์อิสระใด ๆ รวมถึงการไม่จำกัดเพียงการอ้างสิทธิ์ในการโฆษณาหรือแนวทางปฏิบัติทางการตลาด เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดหรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทอื่นถูกเปลี่ยนผู้ดูแลกิจการ หรือเนื่องจากการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการชำระบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกถ่ายโอน อย่างไรก็ตาม จะยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มี นโยบายความเป็นส่วนตัวเว้นแต่ผู้ใช้งานจะยินยอมเป็นอย่างอื่นหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่นและใช้ www.ikonthailand.com ข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราอาจถูกโอนไปยังประเทศไทย โปรดทราบว่าอาจมีมาตรฐานที่แตกต่างกันซึ่งนำไปใช้กับวิธีการใช้และปกป้องข้อมูลของคุณมากกว่ามาตรฐานที่ใช้ในประเทศของผู้ใช้งานบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดไม่เคยขายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานให้แก่เราเพื่อให้บุคคลที่สามใช้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง เราอาจให้ข้อมูลโดยรวมเชิงสถิติ ที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับลูกค้า การขาย รูปแบบการเข้าชมออนไลน์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลที่สามที่มีชื่อเสียงซึ่งช่วยเราปรับปรุงธุรกิจและบริการของเรา สถิติเหล่านี้ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลโปรโมชั่นและบุคคลที่สามบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดอาจจัดโปรโมชั่นโดยนำเสนอข้อเสนอพิเศษ คูปอง ส่วนลด โอกาสในการรับรางวัลจากการแข่งขัน และรางวัลอื่นๆ โปรโมชั่นเหล่านี้อาจจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วม ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นเหล่านี้ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดอาจต้องการข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่จริง และอายุ ข้อมูลที่จำเป็นนี้และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นอาจถูกจัดเก็บโดยเพื่อช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเราสามารถออกแบบและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับผู้ใช้งานและผู้อื่นได้อย่างไร ข้อมูลนี้อาจถูกแบ่งปันกับพันธมิตรส่งเสริมการขายบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายเฉพาะที่คุณสมัคร เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน การเข้าร่วมของผู้ใช้งานไม่ใช่การเลือกรับสื่อการตลาดจากบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

1. สิทธิ์ในการยกเลิกการสมัคร

ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ยกเลิกการสมัครรับอีเมลการตลาดจากบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด รวมถึงสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครรับโปรแกรมใดๆ ที่เรานำเสนอ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการสมัครได้โดยคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัคร https://brandzale.com พร้อมกับคำขอของคุณ หรือโทรติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าที่ 080-990-7895 โปรดทราบว่าหากผู้ใช้งานได้ร้องขอผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วเมื่อผู้ใช้งานขอถอนความยินยอม ทางบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดจะทำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ

2. การจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน

ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญมาก และบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดลำดับความสำคัญเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานติดต่อเราเพื่ออัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหากผู้ใช้งานเชื่อว่าข้อมูลใด ๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้งานนั้นไม่ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อจำกัดทางกฎหมาย บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับผู้ใช้งาน ในการดำเนินการดังกล่าว โปรดใช้ข้อมูลติดต่อในส่วนคำถามหรือข้อกังวลของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดทราบว่าเราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ เช่น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรับรองความถูกต้องที่เหมาะสม หรือเพื่อตรวจสอบสาขาธุรกิจของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดที่ให้ข้อมูลดังกล่าว

3. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เราได้นำการป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยลดความเสี่ยงของการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลง การโจรกรรม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตเราประเมินการปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามความปลอดภัยใหม่ๆ เมื่อทราบ แม้ว่าเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้างต้น แต่เราทราบว่าไม่มีการรับประกันความปลอดภัย 100% สำหรับบริษัทใดๆหากมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่นใดตามที่ระบุไว้ข้างต้น เรายินดีตอบรับคำถามของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการคุ้มครองและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราที่อีเมล: support@BrandZale.com หรือ 080-990-7895เมื่อติดต่อเรา โปรดแน่ใจว่าได้ให้ข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้อง เพื่อเราจะได้จัดการกับคำขอของคุณได้อย่างถูกต้องหลังจากการสื่อสารใดๆ ของผู้ใช้งานถึงบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของผู้ใช้งานอาจถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยเหตุผลทางการเงิน กฎหมาย หรือทางเทคนิค

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัดขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของผู้ใช้งานหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถือว่าผู้ใช้งานยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ในกรณีที่เราเชื่อว่าความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่อยู่ในการควบคุมของเราอาจถูกบุกรุก เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับเปลี่ยนดังกล่าว หากการแจ้งเตือนเหมาะสม ในขอบเขตที่เรามีที่อยู่อีเมลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเวอร์ชั่นที่ได้รับการอัพเดตแล้ว วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้บริการ "ผู้ใช้บริการเว็บไซต์" ("ผู้ใช้งาน") ได้อ่าน และยอมรับว่าผู้ใช้งานจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้งานจะต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะกระทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ หากท่านทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว และหากท่านไม่ต้องการที่จะผูกพันภายใต้เงื่อนไขนี้ กรุณาหยุดทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้  ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกและผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งจะจำกัดเฉพาะการเข้าดูเว็บไซต์ การให้ข้อมูล การดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของคุณและการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด อาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อกำหนดการโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อกำหนด  หรือเงื่อนไขอื่นๆ ได้ที่หน้านี้นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับบางส่วนของเว็บไซต์ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด อาจยุติข้อกำหนดการใช้งานและปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด แต่เพียงผู้เดียวคุณตกลงว่าไม่มีความสัมพันธ์แบบกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด กับคุณอันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณไม่มีใบอนุญาตเว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะตีความว่าเป็นการหารือโดยปริยาย  หรือใบอนุญาตหรือสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด การใช้ข้อมูลหมายเหตุ: ส่วนนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ โปรดดูคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของหากคุณตอบกลับบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ด้วยข้อมูลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำติชม ข้อมูล คำถาม ข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือสิ่งที่คล้ายกัน ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ การส่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  และการส่งข้อมูลของคุณจะถือเป็นการมอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อมูลดังกล่าวให้กับ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด จะไม่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และจะมีอิสระในการทำซ้ำ ใช้ เปิดเผย และแจกจ่ายข้อมูลให้กับผู้อื่นโดยไม่จำกัด บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด สามารถที่จะใช้แนวคิด  ความรู้ความชำนาญหรือเทคนิคใดๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ที่รวมหรือพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคาข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอที่มีผลผูกพันในการขายผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้หลังจากได้รับคำสั่งซื้อของคุณในการยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อนั้นตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าหลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อหรือหลังจากบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บเงินแล้วก็ตาม สินค้าที่แสดงอาจหมดสต็อกหรือหยุดผลิต และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่กล่าวมา ราคาที่แสดงเป็นสกุลเงินบาทและมีผลกับการซื้อในประเทศไทยเท่านั้น แม้ว่าบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด จะแสดงผลิตภัณฑ์และสีของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่สีที่แสดงของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับจอภาพของผู้ใช้ และบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอภาพของผู้ใช้จะแสดงสีจริงของ สินค้า. การซื้อต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้อต้องชำระ และไม่รวมค่าขนส่งและการจัดการการจัดส่งสินค้าบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศไทยภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับคำสั่งซื้อของคุณ หากไม่สามารถทำได้ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความล่าช้าและระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณ การจัดส่งทั้งหมดจะส่งถึงคุณตามที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในคำสั่งซื้อ ต้องรับทราบการส่งมอบทั้งหมด และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อสินค้าทันทีที่มีการส่งมอบและพบว่าเป็นไปตามสัญญา สินค้าจะถูกส่งถืงลูกค้าต่อเมื่อชำระเงินเต็มจำนวน หากเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้คุณตามที่อยู่ที่คุณระบุไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (นอกเหนือจากที่เราเป็นฝ่ายผิด) เราจะแจ้งให้คุณทราบและจัดเก็บสินค้าตามความเหมาะสม หากคุณต้องการให้เราจัดส่งสินค้าให้คุณอีกครั้ง คุณอาจถูกขอให้อนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณสำหรับการจัดส่งใหม่ดังกล่าว หากเราไม่ได้รับการติดต่อจากคุณภายใน 30 วัน เราจะยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนเงินที่ชำระให้กับคุณโดยหักค่าบริการจัดส่งตามสมควรที่เกิดขึ้นการชำระเงินสำหรับการจัดส่งสินค้าแบบมาตรฐาน บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  จะเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณสำหรับการชำระเงิน ณ เวลาที่มีการจัดส่งคำสั่งซื้อเพื่อจัดส่งถึงคุณ เราใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อและธุรกรรมที่ตามมาของคุณจะดำเนินการผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย เนื่องจากเราไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของลิงก์ที่ปลอดภัย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจประสบหากบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ผ่านลิงก์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต หากสินค้าไม่มีจำหน่ายด้วยเหตุผลใดก็ตาม หลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบ เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และจะคืนเงินจำนวนใดๆ ที่ชำระไปแล้ว (ถ้ามี) ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร (หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เป็นไปได้) หรือโดยการเพิ่มเครดิตร้านค้าในบัญชีของคุณการปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดชอบในขณะที่บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด พยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงที อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงโดยไม่ได้ตั้งใจและข้อผิดพลาดในการพิมพ์ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่ได้อ้างว่าข้อมูลบนเว็บไซต์เหมาะสมกับเขตอำนาจศาลของคุณ หรือผลิตภัณฑ์ที่อธิบายบนเว็บไซต์จะพร้อมจำหน่ายในทุกเขตอำนาจศาลคุณรับผิดชอบและรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ภายใต้สิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใด ๆ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายไทย บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่รวมข้อกำหนดและการรับประกันโดยนัยทั้งหมดไม่ว่าจะโดยกฎหมายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือสาระสำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้ ของการใช้งาน บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์  หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในเนื้อหาจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดจะถูกตรวจพบหรือแก้ไข บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือประโยชน์ของข้อมูลที่เปิดเผยหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตเว็บไซต์หรือแก้ไขเนื้อหาหรือรหัส และบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการอัปเดตข้อมูลดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ก่อนที่จะใช้ข้อมูลนั้นบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  ซึ่งคุณอาจถูกนำไปหรือเชื่อมโยงหลายมิติจากเว็บไซต์ การเชื่อมโยงหลายมิติมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความพร้อมใช้งาน ความเหมาะสม หรือความปลอดภัยของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขสิทธิผู้บริโภคของคุณที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนด ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดของ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  ที่มีต่อคุณซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้นั้นจำกัดอยู่ในตัวเลือกของ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  ดังต่อไปนี้:จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับคุณหรือจัดหาสินค้าที่เทียบเท่าการซ่อมแซมสินค้าการจ่ายเงินเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการหรือซ่อมแซมสินค้าภายใต้สิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใด ๆ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมายไทย ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือเนื้อหาหรือ ผู้ให้บริการต้องรับผิดสำหรับความเสียหายโดยทางตรง  ทางอ้อม และบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายที่เป็นข้อยกเว้นหรือเชิงลงโทษ การสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดของสิ่งที่เป็นผลจากสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียกำไร การสูญเสียของข้อมูลหรือความเสียหายประเภทอื่น ๆ ที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำภายใต้ทฤษฎีสัญญา การละเมิดหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือประสิทธิภาพของข้อมูลหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบัตรของขวัญบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะส่งหรือส่งต่อบัตรของขวัญ รวมถึงบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ที่มีภาษาหยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ดูหมิ่นหรือไม่เหมาะสมข้อจำกัดความรับผิดชอบเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม หรือผลที่ตามมา หรือความเสียหายอื่นใดของสิ่งใดก็ตามที่เป็นผลมาจากสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตต่อบุคคลที่เกิดขึ้น หรือในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือประสิทธิภาพของข้อมูลบนหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์การชดใช้ค่าเสียหายคุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้องบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ทนายความ พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และซัพพลายเออร์จากและต่อความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าขึ้นศาล ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณทำให้เว็บไซต์หยุดชะงักทางเทคนิคหรือระบบที่ส่งเว็บไซต์ถึงคุณหรือผู้อื่น คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าศาลตามสมควรที่เกิดขึ้นหรือ อันเป็นผลจากความขัดข้องนั้น. บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด สงวนสิทธิ์โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในการแก้ต่างและควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องใด ๆ ที่อาจอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ และในกรณีเช่นนี้ คุณตกลงที่จะร่วมมือกับบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ในการป้องกันเรื่องดังกล่าวผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่าที่กำหนดการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์มีเป้าหมายที่บุคคลสามารถสร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีในการเข้าถึงเว็บไซต์ควรได้รับอนุญาตและความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากคุณอนุญาตให้ผู้เยาว์หรือเด็กที่คุณเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย ("ผู้เยาว์") เข้าถึงเว็บไซต์ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ พฤติกรรมออนไลน์ของผู้เยาว์ ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์โดยผู้เยาว์ และผลที่ตามมาของการใช้เว็บไซต์โดยผู้เยาว์ หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย คุณต้องหยุดใช้ การเข้าถึงเว็บไซต์และบริการโปรโมชั่นบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  อาจจัดเตรียมข้อเสนอและส่วนลดให้กับคุณเป็นครั้งคราวในรูปแบบของรหัสส่งเสริมการขายหรือราคาพิเศษ โปรโมชั่นดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเสนอโปรโมชั่นการแยกส่วนหากข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงอยู่กฎหมายที่ใช้บังคับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ศาลของประเทศไทยมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ คุณยอมรับว่าศาลของประเทศไทยเป็นศาลที่เหมาะสมในการระงับข้อพิพาท และคุณตกลงที่จะไม่โต้แย้งใดๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลท้องถิ่นข้อตกลงทั้งหมดและการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายหรือกฎการปฏิบัติงานใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว และแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ข้อกำหนดการใช้งานฉบับพิมพ์จะได้รับการยอมรับในกระบวนการพิจารณาคดีหรือการบริหารจัดการตามหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ในขอบเขตเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้างและเก็บรักษาในรูปแบบสิ่งพิมพ์ความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัวขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม (เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น) ("เว็บไซต์ของเรา") ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  และ (รวมเรียกว่า "บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ")นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  รวมถึงทางเลือกที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ถูกรวบรวมในร้านค้าของเรา บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรา และผ่านเว็บไซต์ ตลอดจนลักษณะที่บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด จะใช้ข้อมูลของคุณการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด รวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และทำลายข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายนี้ ในนโยบายนี้เราเรียกบริษัทในบริษัทของเราว่า "บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด " "เรา" หรือ "พวกเรา" เราให้ความสำคัญกับลูกค้า และพนักงานทุกคน และต้องการให้คุณไว้วางใจแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจและความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของนโยบายนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณสำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ รวมถึงชื่อ ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนไทย หรือข้อมูลหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล การเรียกเก็บเงินและ ข้อมูลบัญชี ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าหรือบริการเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณก็ต่อเมื่อคุณให้ข้อมูลนี้แก่เราโดยสมัครใจเท่านั้น ตัวอย่างบางส่วนของลักษณะที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่ เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราหรือในร้านค้าของเรา ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณหลังการซื้อ ลงทะเบียนบัญชีออนไลน์บนเว็บไซต์ ตั้งค่ารายการสินค้าที่ต้องการ การแจ้งเตือนของขวัญ หรือ รายการในสมุดที่อยู่ เข้าร่วมกิจกรรม ทำแบบสำรวจ ติดต่อเราพร้อมแสดงความคิดเห็นหรือคำถาม ขอแคตตาล็อก ลงทะเบียนทางออนไลน์หรือในร้านค้าเพื่อรับอีเมลหรือการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การขอรับการแจ้งเตือนจากผู้ลงทุน หรือสมัครงานกับบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  วิธีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

1. การลงทะเบียนเว็บไซต์ในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา

คุณต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการได้รับจากเรา หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียน คุณจะถูกถามให้เลือกรหัสผ่าน คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ และจะอธิบายวิธีการดำเนินการนี้เพิ่มเติมเมื่อคุณเข้าถึงบัญชีของคุณแล้ว

2. การซื้อสินค้ากับบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด

หากคุณทำการซื้อจาก บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ สามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด   จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และลักษณะการซื้อของคุณ แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงข้อมูลการเรียกเก็บเงิน การจัดส่ง และการชำระเงินของคุณ นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณแล้ว เรายังเก็บข้อมูลการสั่งซื้อไว้เพื่อให้บริการคุณในการซื้อในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น หากคุณเลือกที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ อีกครั้ง คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารทางการตลาดได้ตลอดเวลา หากคุณได้รับการติดต่อทางการตลาดทางอีเมล สามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลได้

3. การสื่อสารการตลาดผู้ใช้งาน

สามารถเลือกที่จะลงทะเบียนเพื่อรับการสื่อสารทางอีเมลขณะเรียกดูเว็บไซต์หรือระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน หมายรวมถึงชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้เพื่อสื่อสารการตลาด และเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถให้การดูแลลูกค้าที่เหมาะสมแก่คุณและตอบคำถามของคุณ

4. การสำรวจขณะเยี่ยมชมบางส่วนของเว็บไซต์

ผู้ใช้งานอาจได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Brandzale ต่างๆ หรือคุณอาจได้รับโอกาสในการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ Brandzale ตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Brandzale ในการเข้าร่วมในส่วนนี้ของเว็บไซต์อย่างเต็มที่ ผู้ใช้งานจะถูกขอให้ระบุชื่อและที่อยู่อีเมล รวมถึงชื่อผู้ใช้ออนไลน์ที่สร้างขึ้นซึ่งจะเชื่อมโยงกับการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ คำถาม คำตอบ และความคิดเห็นอื่น ๆ ของผู้ใช้งานแบบสาธารณะ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมนี้ หากมีให้ และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยให้เราเข้าใจและตอบสนองต่อข้อเสนอแนะโดยรวมที่เราได้รับได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราอาจเชิญผู้ใช้งานเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็น เช่น การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา คำตอบของผู้ใช้งานจะไม่เปิดเผยตัวตน เว้นแต่ผู้ใช้งานจะเลือกให้ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้รวบรวม บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด จะกลายเป็นเจ้าของข้อมูลของข้อมูลนั้น

5. คุกกี้และติดตามเว็บไซต์ใช้ "คุกกี้" บนเว็บไซต์ของเรา

เพื่อช่วยเราวิเคราะห์การเข้าชมเว็บและประเมินและปรับปรุงเนื้อหาหรือฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งโดยเว็บไซต์ เว็บเบราว์เซอร์จะยอมรับ จากนั้นจึงวางลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่รวบรวมจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าผู้ใช้งานเคยเยี่ยมชมไซต์ของเรา และช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำในการเข้าชมแต่ละครั้งเพื่อใช้ฟังก์ชันออนไลน์บางอย่างของเรา คุกกี้ยังช่วยให้เราวิเคราะห์การใช้งานของเรา และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมการยอมรับคุกกี้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าบางส่วนของเว็บไซต์จะทำงานไม่ถูกต้องหรืออาจทำงานช้าลงหากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ โดยการใช้เว็บไซต์ของเราและไม่ปิดการใช้งานคุกกี้ ผู้ใช้งานยินยอมให้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงของคุณ เช่น ระบบปฏิบัติการและประเภทของเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน เราอาจใช้ข้อมูลและการเข้าถึงพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาเพื่อให้บริการเนื้อหาส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเราอาจใช้บริษัทโฆษณาของผู้ร่วมธุรกิจเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ใช้งานอาจเข้าเยี่ยมชม เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์เป้าหมายนี้ บริษัทเหล่านี้อาจมีการนำคุกกี้ที่ไม่ระบุชื่อเพื่อดำเนินการทางการตลาด  เพื่อวัดประสิทธิภาพการโฆษณาและทำความเข้าใจการเข้าชมเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ ของผู้ใช้งาน บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเหล่านี้อาจจะส่งข้อมูลนี้แก่เรา ซึ่งเราจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่อไป

6. รูปแบบการนำเสนอนทางโซเชียลมีเดียเมื่อผู้ใช้งานเยี่ยมชมเพจอื่นๆ

ของ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  บนแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Pinterest, YouTube หรือ Twitter ผู้ใช้งานอาจพบการเชื่องโยงโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook “Like”, Tweets, Pinterest ปุ่ม “Pin” เป็นต้น เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มและปลั๊กอินเครือข่ายเหล่านี้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณสำหรับการบริการและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเกี่ยวกับผู้ใช้งานาหรือที่รวบรวมจในบริการเหล่านี้อาจมีการแบ่งปันข้อมูลให้กับเราเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมและปลั๊กอิน แสดงว่าผู้ใช้งานแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการของแพลตฟอร์มเหล่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานที่ใช้บังคับกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ตามที่ผู้ใช้งานต้องการเพื่อปรับปรุงเนื้อหา รูปลักษณ์ และเว็บไซต์หรือร้านค้าของเราเพื่อให้ตรงความต้องการและความชอบของคุณเกี่ยวกับแบรนด์บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด เพื่อพัฒนาทำการตลาด ขายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ· เพื่อทำการสำรวจ วิจัย และประเมินผลเพื่อจัดการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานของเรา จัดการบัญชี รวบรวมและประมวลผลการชำระเงินเพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยจากความประมาทเลินเล่อ การฉ้อฉล การโจรกรรม และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆตามที่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามข้อกำหนด กระบวนการ หรือบทบัญญัติทางกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆเราอาจรวมข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้กับเราจากหลายแหล่งและข้อมูลจากบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลประชากรหรือข้อมูลสาธารณะการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบริษัทสาขาหรือ รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบุคคลที่สามที่เลือกให้บริการแก่เรา รวมถึงเพื่อดำเนินการชำระเงิน ให้ข้อมูลนักลงทุนออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกิจกรรมบนเว็บไซต์ ให้บริการเนื้อหาเว็บไซต์ ช่วยรักษาข้อมูลลูกค้าของเราจัดการอีเมล แบบสำรวจ หรือการแข่งขัน และจัดการและดูแลข้อมูลการสมัครงาน บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเข้าถึง จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อให้บริการในนามของเรา ซึ่งอาจเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศนอกประเทศไทย ผู้ให้บริการของเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเพื่อให้บริการที่บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  นอกจากนี้ เรายังต้องสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายรวมถึงคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และในกรณีที่จำเป็นเพื่อปกป้องความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ทางกฎหมายของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด หรือหรือบุคคลที่สาม .ในบางครั้ง เราอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้น เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่นำเสนอโดยมีอยู่บนเว็บไซต์อิสระใด ๆ รวมถึงการไม่จำกัดเพียงการอ้างสิทธิ์ในการโฆษณาหรือแนวทางปฏิบัติทางการตลาด เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทอื่นถูกเปลี่ยนผู้ดูแลกิจการ หรือเนื่องจากการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการชำระบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกถ่ายโอน อย่างไรก็ตาม จะยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มี นโยบายความเป็นส่วนตัวเว้นแต่ผู้ใช้งานจะยินยอมเป็นอย่างอื่นหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่นและใช้ www.ikonthailand.com ข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราอาจถูกโอนไปยังประเทศไทย โปรดทราบว่าอาจมีมาตรฐานที่แตกต่างกันซึ่งนำไปใช้กับวิธีการใช้และปกป้องข้อมูลของคุณมากกว่ามาตรฐานที่ใช้ในประเทศของผู้ใช้งานบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ไม่เคยขายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานให้แก่เราเพื่อให้บุคคลที่สามใช้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง เราอาจให้ข้อมูลโดยรวมเชิงสถิติ ที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับลูกค้า การขาย รูปแบบการเข้าชมออนไลน์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลที่สามที่มีชื่อเสียงซึ่งช่วยเราปรับปรุงธุรกิจและบริการของเรา สถิติเหล่านี้ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลโปรโมชั่นและบุคคลที่สามบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด อาจจัดโปรโมชั่นโดยนำเสนอข้อเสนอพิเศษ คูปอง ส่วนลด โอกาสในการรับรางวัลจากการแข่งขัน และรางวัลอื่นๆ โปรโมชั่นเหล่านี้อาจจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วม ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นเหล่านี้ บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด อาจต้องการข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่จริง และอายุ ข้อมูลที่จำเป็นนี้และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นอาจถูกจัดเก็บโดยเพื่อช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเราสามารถออกแบบและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับผู้ใช้งานและผู้อื่นได้อย่างไร ข้อมูลนี้อาจถูกแบ่งปันกับพันธมิตรส่งเสริมการขายบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายเฉพาะที่คุณสมัคร เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน การเข้าร่วมของผู้ใช้งานไม่ใช่การเลือกรับสื่อการตลาดจากบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด โดยอัตโนมัติข้อมูลและสิทธิ์ของผู้ใช้งานสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครผู้ใช้งานมีสิทธิ์ยกเลิกการสมัครรับอีเมลการตลาดจากบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  รวมถึงสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครรับโปรแกรมใดๆ ที่เรานำเสนอ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการสมัครได้โดยคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัคร https://brandzale.com พร้อมกับคำขอของคุณ หรือโทรติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าที่ 080-990-7895 โปรดทราบว่าหากผู้ใช้งานได้ร้องขอผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วเมื่อผู้ใช้งานขอถอนความยินยอม ทางบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด จะทำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ2. การจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญมาก และบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดลำดับความสำคัญเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานติดต่อเราเพื่ออัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหากผู้ใช้งานเชื่อว่าข้อมูลใด ๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้งานนั้นไม่ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อจำกัดทางกฎหมาย บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับผู้ใช้งาน ในการดำเนินการดังกล่าว โปรดใช้ข้อมูลติดต่อในส่วนคำถามหรือข้อกังวลของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดทราบว่าเราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ เช่น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรับรองความถูกต้องที่เหมาะสม หรือเพื่อตรวจสอบสาขาธุรกิจของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ที่ให้ข้อมูลดังกล่าว3. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เราได้นำการป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยลดความเสี่ยงของการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลง การโจรกรรม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตเราประเมินการปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามความปลอดภัยใหม่ๆ เมื่อทราบ แม้ว่าเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้างต้น แต่เราทราบว่าไม่มีการรับประกันความปลอดภัย 100% สำหรับบริษัทใดๆหากมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่นใดตามที่ระบุไว้ข้างต้น เรายินดีตอบรับคำถามของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการคุ้มครองและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ของบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราที่อีเมล: support@BrandZale.com หรือ 080-990-7895 เมื่อติดต่อเรา โปรดแน่ใจว่าได้ให้ข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้อง เพื่อเราจะได้จัดการกับคำขอของคุณได้อย่างถูกต้องหลังจากการสื่อสารใดๆ ของผู้ใช้งานถึงบริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด  ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของผู้ใช้งานอาจถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยเหตุผลทางการเงิน กฎหมาย หรือทางเทคนิคการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บริษัท โปรพาร์ทเนอร์ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของผู้ใช้งานหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถือว่าผู้ใช้งานยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ในกรณีที่เราเชื่อว่าความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่อยู่ในการควบคุมของเราอาจถูกบุกรุก เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับเปลี่ยนดังกล่าว หากการแจ้งเตือนเหมาะสม ในขอบเขตที่เรามีที่อยู่อีเมลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล

เวอร์ชั่นที่ได้รับการอัพเดตแล้ว

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567